Điện Địa Tạng là nơi mọi người đến cầu nguyện, gắn liền với đời sống tinh thần của người dân trên đảo