Quy định về thanh toán

Khách hành sử dụng 1 trong 2 hình thức thanh toán dưới đây để thực hiện thanh toán tiền dịch vụ trên website Vietgoing.com:


1. CHUYỂN KHOẢN

Sau khi nhận được thông báo xác nhận thông tin đặt dịch vụ của Vietgoing, khách hàng lựa chọn hình thức thanh toán chuyển khoản vào tài khoản của Vietgoing theo thông tin tài khoản được gửi kèm trong email của đơn đặt dịch vụ và thông tin tài khoản được công bố trên website Vietgoing.com. Khi sử dụng hình thức thanh toán này, Khách hàng sẽ phải trả phí dịch vụ cho Ngân hàng/Nhà phát hành thẻ.


2. TIỀN MẶT

Sau khi nhận được thông báo xác nhận thông tin đặt dịch vụ của Vietgoing, khách hàng lựa chọn đến văn phòng của Vietgoing để thanh toán tiền mặt theo đúng thông tin hướng dẫn khi lựa chọn hình thức thanh toán này.